Principal
Mrs. Sunil Kumari Kundu
College Council
Sh. Virender Pal Singh
Dr. Raj Singh
Sh. Jaspal Singh
Sh. Rohit Kumar
Ms. Neha Garg
Ms. Tanvi Mittal
Mrs. Sanju Bala
Sh. Rajender